17 Nov

Családi állapot igazolás

 

Kínában lebonyolítandó házasságkötéshez a házasulandó magyar állampolgárnak hiteles okirattal kell igazolnia, hogy saját személyes joga (azaz, a magyar jog) szerint házasságképes – megfelel az életkori előírásoknak, és nem él házasságban. Vegyes házasságok kötése ugyan lehetséges a Kínai Népköztársaság területén (külföldi állampolgár és kínai állampolgár között), azonban két külföldi állampolgár nem köthet házasságot egymással. Nagykövetségünkön házasságkötés nem lehetséges.

Családi állapot igazolására okiratot állít ki Magyarországon az anyakönyvvezető, külföldön a konzul. A magyar anyakönyvvezető igazolását felül kell hitelesíteni, és hiteles kínai fordítással is el kell látni, még Magyarországon.

A konzultól is kérhető igazolás kiállítása a személy- és lakcímnyilvántartásban (SZL) nyilvántartott családi állapotról. Az eljáráshoz személyes megjelenés, továbbá a személyazonosság igazolása szükséges: magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetve – amennyiben a kérelmező rendelkezik ilyennel – lakcímkártya bemutatásával.

Az igazolást előzetes időpontfoglalást követően helyben kiállítjuk, eljárási díj ellenében (bankkártyával, wechat-vel, alipay-vel fizetendő). Az SZL-ben nyilvántartott családi állapotról angol-kínai kétnyelvű konzuli igazolást állítunk ki, melyet a kínai polgári ügyek hivatalai (az anyakönyvezést végző hatóság) minden további hitelesítés nélkül elfogadnak.

 

Házasságkötés

 

Magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeit köteles a hazai (magyar) hatóságoknál is bejelenteni, anyakönyveztetni. Ennek eredményeként, a házaspár magyar anyakönyvi kivonatot kap a külföldi házasságkötésről.

A kínai házasságkötéskor kapott okirat („piros könyvecske”) másolatát kínai és angol nyelvű közjegyzői okiratba kell foglaltatni.

 

Hazai anyakönyvezés

 

A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt anyakönyvi eseményeinek – házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának – hazai anyakönyvezését.

A haza anyakönyvezés alapja a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének (születés, házasság, halál, válás, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése) az adott ország illetékes hatósága által kiállított igazolása, magyar külképviselet felülhitelesítésével ellátva, illetve, a külföldi okirat hiteles magyar nyelvű fordítása (kivéve, ha: az alapirat angol, francia vagy német nyelvű és idegen nyelvű bejegyzést nem tartalmaz – ez esetben magyar nyelvű fordítás nem szükséges). Amennyiben az esemény Kínában történt, úgy a kínai okirat másolatát angol nyelvű fordítással együtt (szárazföldi) kínai közjegyzői okiratba szükséges foglalni, majd ezt az okiratot kell szárazföldi kínai külügyminisztériumi (Peking) vagy tartományi Külügyi Hivatal általi felülhitelesítéssel ellátni. Az angol/kínai nyelvű közjegyzői okiratba foglalt iratról hiteles magyar nyelvű fordítást az eljáró konzuli tisztviselő illetékmentesen készít. Figyelem! Hazai anyakönyvezés kezdeményezhető Kína magyar külképviseleteinek bármelyikén abban az esetben is, amennyiben más országban történt az anyakönyvi esemény. Ilyen esetben azonban előzetesen szükséges az adott ország illetékes hatósága által kiállított igazolás diplomáciai felülhitelesítése vagy Apostille-tanúsítvánnyal történő ellátása is.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény alapján ugyan a kérelem általános elbírálási határideje két hónap, azonban tapasztalataink szerint jellemzően ennél tovább is elhúzódhatnak az eljárások.

A hazai anyakönyvezést végző hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala, a kérelem külföldön bármelyik magyar külképviseleten előterjeszthető.

Kérjük, hogy hazai anyakönyvezés iránti kérelme előterjesztése esetén előzetes időpontfoglalás egyeztetése céljából Konzuli Osztályunkkal a consular.pek@mfa.gov.hu e-mail címen vagy a +86 10 6532 -0665-ös telefonszámon legyenek kedvesek felvenni a kapcsolatot.

 

Születés hazai anyakönyvezése

Születés hazai anyakönyvezése esetén mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Egy szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő, ha a jelen lévő szülő eredeti okirattal igazolni tudja a másik szülő távolmaradásának indokoltságát. Ilyen okirat lehet a szülői felügyeleti jogkörről szóló bírósági/gyámsági végzés, a kiskorú születési anyakönyvi kivonata, amennyiben azon nem szerepel a másik szülő, ill. halotti anyakönyvi kivonat a másik szülő haláláról. Egyéb akadályoztatásról kínai közjegyzői okiratba foglalt és felülhitelesített nyilatkozat szükséges.

Az eljárás során a konzuli tisztviselőnek vizsgálnia kell az anya családi állapotát, annak megállapítása céljából, hogy a gyermek házassági kötelékben született-e. Amennyiben igen, úgy a szülők házasságának hazai anyakönyvezése is feltétele a gyermek születése hazai anyakönyvezésének. A két eljárás együtt is indítható. Amennyiben a gyermek nem házassági kötelékben született, úgy tisztázandó, hogy apai elismerő nyilatkozat tételére sor került-e (külképviseleten is tehető).

A kérelemhez szükséges bemutatni:

 • szülők útleveleit,
 • rendelkezésre állás esetén, a magyar állampolgár SZIG/LIG okmányait,
 • születésről kiállított és felülhitelesített kínai okiratot (hiteles magyar nyelvű fordítást az angol/kínai nyelvű okiratról a konzuli tisztviselő készít),
 • személyi adat- és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelmet
 • rendelkezésre állás esetén a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint,
 • kérelem formanyomtatványt a kérelem rögzítése során a konzuli tisztviselő készíti elő.

 További részletes tájékoztató a konzuli szolgálat honlapján található: https://konzinfo.mfa.gov.hu/szuletes-kulfoldon

 

Házasság hazai anyakönyvezése

Házasság hazai anyakönyvezése esetén a kérelmezőnek és a házastársának is jelen kell lenni.

A kérelemhez szükséges bemutatni:

 • ügyfelek útlevelét,
 • rendelkezésre állás esetén, a magyar állampolgár SZIG/LIG okmányait,
 • családi állapot igazolását (magyar állampolgár korábbi házassága és válása esetén ezen események hazai anyakönyvezése előfeltétel /konzuli tisztviselő a központi elektronikus anyakönyvi rendszerben ellenőrzi a kérelem átvétele során/); külföldi házastárs korábbi házassága és válása esetén, felülhitelesített válási okirat benyújtása szükséges,
 • házasságkötésről kiállított felülhitelesített okiratot (hiteles magyar nyelvű fordítást az angol/kínai nyelvű okiratról a konzuli tisztviselő készít),
 • kérelem formanyomtatványt a kérelem rögzítése során a konzuli tisztviselő készíti elő

További részletes tájékoztató a konzuli szolgálat honlapján található: https://konzinfo.mfa.gov.hu/hazassagkotes-kulfoldon

 

Haláleset hazai anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldönt történt halálesetének hazai anyakönyvezését a hozzátartozó kérelmezi.

A kérelemhez szükséges bemutatni:

 • hozzátartozó (=kérelmező) útlevelét,
 • eredeti külföldi felülhitelesített halotti anyakönyvi kivonatot (hiteles magyar nyelvű fordítást az angol/kínai nyelvű okiratról konzuli tisztviselő készít),
 • az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló iratot,
 • az elhunyt családi állapotát igazoló okiratot, valamint
 • kérelem formanyomtatványt a kérelem rögzítése során a konzuli tisztviselő készíti elő.

További részletes tájékoztatás a konzuli szolgálat honlapján található:

 https://konzinfo.mfa.gov.hu/halaleset-kulfoldon

 

Válás hazai anyakönyvezése

Amennyiben magyar állampolgár külföldön bontja fel házasságát, akkor a válást anyakönyvezni kell a magyar hatóságoknál is. Válás hazai anyakönyvezése esetén mindkét fél személyes jelenléte szükséges. Amennyiben a magyar állampolgár ügyfél és külföldi állampolgár volt házastársa már nem tartja a kapcsolatot, erre vonatkozó nyilatkozattal a volt házastárs személyes jelenléte kimenthető.

Válás hazai anyakönyvezésének feltétele, hogy a felek megelőzően kötött házassága már szerepeljen a hazai anyakönyvi rendszerben, tehát anyakönyvezése megtörtént. Gyakran előfordul azonban, hogy a kérelmezőnek nemcsak a válását, hanem az azt megelőzően, külföldön kötött házasságát sem anyakönyvezték a magyar hatóságoknál. Ebben az esetben a kérelmező egyszerre is elindíthatja a házasság és a válás hazai anyakönyvezését.

A kérelemhez szükséges bemutatni:

 • ügyfelek érvényes útleveleit,
 • rendelkezésre állás esetén, a magyar állampolgár SZIG/LIG okmányait,
 • házassági okiratot felülhitelesítve (hiteles magyar nyelvű fordítást az angol/kínai nyelvű okiratról a konzuli tisztviselő készít),
 • válási okiratot felülhitelesítve (hiteles magyar nyelvű fordítást az angol/kínai nyelvű okiratról a konzuli tisztviselő készít), valamint
 • kérelem formanyomtatványt a kérelem rögzítése során a konzuli tisztviselő készíti elő.

 További részletes információ a konzuli szolgálat honlapján található:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/hazassagkotes-kulfoldon

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

Bejegyzett élettársai kapcsolat (BÉT) hazai anyakönyvezése 2009. július 1-je után létesített BÉT esetén lehetséges.

A kérelem előterjesztéséhez mindkét fél személyes jelenléte szükséges.

A kérelemhez szükséges bemutatni:

 • ügyfelek érvényes útleveleit,
 • rendelkezésre állás esetén, a magyar állampolgár SZIG/LIG okmányait,
 • BÉT létesítéséről kiállított felülhitelesített külföldi okiratot (hiteles magyar nyelvű fordítást az angol/kínai nyelvű okiratról konzuli tisztviselő készít) valamin
 • kérelem formanyomtatványt a kérelem rögzítése során a konzuli tisztviselő készíti elő.

 További részletes információ a konzuli szolgálat honlapján található:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/hazassagkotes-kulfoldon