17 Nov

1. Magánútlevél

 

Magánútlevélre jogosult minden magyar állampolgár. A külföldön tartózkodó magyar állampolgár Magyarország pekingi külképviseletén is benyújthat magánútlevél iránti kérelmet.

Rendes eljárás keretében (időpont egyeztetéssel) lehet benyújtani biometrikus adatokat tartalmazó magánútlevél iránti kérelmet. A személyi adatok és magyar állampolgárság ellenőrzését követően a kérelem rögzítésre, majd elektronikus úton továbbításra kerül a Belügyminisztérium részére. Az elkészült magánútlevél az ügyfél kérésére a külképviseleten is átvehető.

A magánútlevél érvényességi ideje a kérelem benyújtásakor betöltött életkor, valamint annak függvényében kerül megállapításra, hogy ujjnyomat felvétele a jogszabály értelmében szükséges-e (12 év alatt nem szükséges).

A magánútlevél valamint a második magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 20 nap, valamint ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 nap.

 

1.1. MAGÁNÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

A kérelem beadásakor főszabály szerint személyesen kell megjelenni az arcképmás, az aláírás és az ujjnyomat felvétele céljából.

A kérelem átvételekor a konzul ellenőrzi a kérelmező magánútlevélre való jogosultságát, a személyazonosságát és az állampolgárságát.

A magánútlevél iránti kérelem benyújtáskor a kérelmezőnek eljárási illetéket és konzuli közreműködői díjat kell megfizetni.

A díjtételek a következő menüpont tartalmazza: https://peking.mfa.gov.hu/page/konzuli-dijak

1.2. Nagykorú, illetve kiskorú kérelmezőnek az alábbi linken felsorolt iratokat kell bemutatnia, illetve csatolnia a kérelem benyújtásakor

https://nyilvantarto.hu/hu/utlevel#holvcx         

https://nyilvantarto.hu/hu/utlevel#iratok

 

1.3. KISKORÚ ÚTI OKMÁNYÁNAK IGÉNYLÉSE

Kiskorú úti okmányának igénylésekor az egyik szülőnek személyesen jelen kell lennie a kérelem benyújtásakor, a másik szülőnek hozzájáruló nyilatkozatot kell tennie az úti okmány kiállításához. 2020. július 1-jétől a hozzájáruló nyilatkozat az annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe.

2020. július 1-jétől, kérelem benyújtásakor megvizsgálásra kerül, a külföldön született, a 6. életévét be nem töltött kérelmező külföldön történt születése, valamint a magyar állampolgárságú törvényes képviselőnek a gyermek adataira és állampolgárságára, valamint a gyermek születésének hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem benyújtására vonatkozó nyilatkozata:

Adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez (nyomtatvány innen letölthető) 

Nyilatkozat állandó magánútlevél kiállításához (nyomtatvány innen letölthető)

 

1.4. MAGÁNÚTLEVÉL PÓTLÁSA

A magánútlevél, a második magánútlevél pótlására abban az esetben van lehetőség, ha a kérelmező az ujjnyomat tárolásához hozzájárult.

A magánútlevél, a második magánútlevél akkor pótolható, ha:

 • az útlevél elveszett, eltulajdonították, megsemmisült,
 • a kérelmező kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem igényelhető útlevél pótlása),
 • akinek adataiban nem következett be változás,
 • a pótlandó útlevél a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény alapján érvényes, az útlevél pótlása iránti kérelem benyújtására az útlevél érvényességi idején belül van mód,
 • a pótlandó útlevél kérelmezésekor felvett ujjnyomat adat tárolásához a kérelmező írásban hozzájárult, vagy a pótlandó útlevél kérelmezésekor a következő okokból nem történt ujjnyomat felvételezése: 12 év alatti kérelmező esetén, a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg vagy végleg fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező a kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint- egészségi állapota nem tette lehetővé;

Kiskorú kérelmező esetén a kérelem benyújtásához mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges, illetve csatolni kell a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.

Az elveszett, megsemmisült útlevél pótlása nem illetékmentes, eljárási illetéket, továbbá konzuli közreműködési díjat kell fizetni.

Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült okmány adatai alapján állít ki az útlevélhatóság egy új okmányt, azzal, hogy az új okmány kiállításának dátuma a kérelmezés napja, új okmányszámmal látják el, továbbá az új útlevél az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült útlevél érvényességi idejéig lesz érvényes.

 

1.5. Eljárási díjak: https://peking.mfa.gov.hu/page/konzuli-dijak (itt már az új díjtáblánk van fent)!

További részleteket itt talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 

További információért keresse a Belügyminisztérium oldalát: http://nyilvantarto.hu/hu/utlevel

 

 

2. Ideiglenes magánútlevél

 

Az ideiglenes magánútlevél kiállításának jogi hátterét az Alaptörvényben foglalt, a magyar állampolgárokat korlátozás nélkül megillető hazatérés joga, valamint a külföldre utazás joga biztosítja. Az Alaptörvény értelmében a magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet, a hazatéréshez való joga nem tagadható meg, nem korlátozható, illetőleg feltételhez nem köthető.

Ha külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították és a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki, vagy egyéb okból nem szerezhető be az utazás megkezdéséig, úgy hazatérés céljából kérelemre vagy hivatalból ideiglenes magánútlevél állítható ki, legfeljebb 1 éves időtartamra.

Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is.

Az ideiglenes magánútlevél Magyarország, vagy a szokásos tartózkodási hely szerinti ország területére történő egyszeri beutazásra jogosít, a belépéssel érvénytelenné válik. Az ideiglenes úti okmányt utazásra történő felhasználása után, - határellenőrzéskor - a Magyarország területére történő hazautazáskor a Rendőrségnél kell leadni. Határellenőrzés hiánya esetén az okmányt a jogosult a hazatérést követő 5 munkanapon belül köteles a járási hivatalban, vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti országban működő konzuli tisztviselőnek leadni vagy postai úton eljuttatni

 

       1. A hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

Az úti okmány külföldi elvesztését, ellopását, megsemmisülését, valamint az elveszettnek vélt úti okmányt a magyar állampolgár köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül a külképviseleten bejelenteni.

A bejelentés az ügyfél személyes megjelenése esetén, jegyzőkönyv felvételével történik. Az ügyfél köteles bemutatni a fogadó ország hatósága által kiállított igazolást az úti okmány elvesztésének bejelentéséről.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be.

 

      2. A tovább utazás- és tovább tartózkodás céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát és a tovább utazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevélre való jogosultságát. A tovább utazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevél nemcsak hazatérésre, hanem tovább utazásra, illetve tovább tartózkodásra is jogosít.

A bemutatandó iratokról bővebben itt olvashat

 

 

2.1. IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL IGÉNYLÉSE

Az ideiglenes magánútlevél hazatérés céljából, illetve további tartózkodásához, tovább- és hazautazáshoz kerülhet kiállításra.

2021. március 1-től, abban az esetben is, ha az állampolgárnak a külföldre utazásra jogosító útlevele vagy személyazonosító igazolványa egyéb okból nem szerezhető be az utazás megkezdéséig. Ebben az esetben a hivatalból kiállított ideiglenes magánútlevél az állampolgár aláírása nélkül is érvényes.

2020. július 1-jétől a konzuli tisztviselő a külföldön élő vagy tartózkodó állampolgár esetében a 2001. évi XLVI. törvény 5. §-a értelmében bajbajutott magyar állampolgár részére haladéktalanul kiállítja az ideiglenes magánútlevelet, minden más esetben 8 nap áll rendelkezésére az ideiglenes magánútlevél kiállítása iránti kérelem elbírálására.

2020. július 1-jétől az ideiglenes magánútlevél érvénytelenné válik, ha a jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti ország területére belép, azt az állampolgár a szokásos tartózkodási helye szerinti országba történő visszautazását követő öt munkanapon belül köteles a konzuli tisztviselőnél leadni vagy részére postai úton eljuttatni.

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelemben a kérelmezőnek meg kell jelölnie:

 • hazautazás vagy külföldön való további tartózkodás, illetve tovább utazás céljából igényli az ideiglenes magánútlevelet;
 • Magyarországra, illetve a szokásos tartózkodási helyére szeretne hazatérni;
 • tovább utazás esetén mely ország az úticélja.

Ideiglenes magánútlevél legfeljebb egyéves érvényességi időtartammal állítható ki, azonban érvényességi idejét a hivatásos konzuli tisztviselő állapítja meg az utazás céljához szükséges időtartam figyelembevételével.

Kérelemre, hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállítani a külföldön született és 6. életévét be nem töltött, jogszabály alapján vélelmezett magyar állampolgárnak, ha magyar hatóság által kiállított útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal még nem rendelkezett, és a hazautazásáig magánútlevél nem állítható ki.

 

 

3. Elveszett útlevél bejelentése

 

3.1. MI A TEENDŐ ÚTLEVÉL ELVESZTÉSE ESETÉN?

Amennyiben útlevele elveszett, ellopták, megrongálódott vagy lejárt, haladéktalanul jelentse azt be a tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten.

1. Jelentse az útlevél elvesztését a legközelebbi, területileg vagy lakhely szerint illetékes rendőrségi kirendeltségen (gong'an paichusuo ), ahol rendőrségi jelentést vagy igazolást állítanak ki az útlevél elvesztésének bejelentéséről.

2. Lépjen kapcsolatba a Magyarország Pekingi külképviseletével, vagy valamelyik kínai konzuli szolgálatával PekingbenSanghajbanCsungkingban vagy Hongkongban, majd az ideiglenes útiokmány kiállítása céljából az alábbi dokumentumokat hozza magával a sikeres és gyors ügyintézéshez:

 • személyi azonosításra alkalmas igazolvány (pl.: személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél másolat)
 • igazolványkép
 • igazolás útlevél elvesztése bejelentéséről (rendőrségi igazolás)
 • rendelkezésre álló helyi pénz (RMB) az eljárási díj kifizetésére (Wechat, Alipay, bankkártyával fizethető)

3. A szükséges kilépési engedély (“exit” visa) kiállítása – illetve, a tartózkodási engedély pótlása – céljából, az új útlevéllel haladéktalanul keresse fel a Ki- és Beléptetési Hivatalt (Exit & Entry Bureau). Felhívjuk a figyelmét, hogy a kilépési vízum megszerzése hét munkanapot is igénybe vehet!

„The People’s Republic of China Entry-Exit Pass” kiadása (kínai-angol nyelvű oldal)

http://banshi.beijing.gov.cn/pubtask/task/1/110000000000/c0363055-9eb9-4321-87f7-897778f5e58f.html?locationCode=110000000000&from=singlemessage

A pekingi Exit & Entry Bureau hivatal elérhetősége

http://gaj.beijing.gov.cn/so/s?tab=all&siteCode=1100000202&qt=%E5%87%BA%E5%85%A5%E5%A2%83

 

Érvényes úti okmány nélkül nem lehetséges Kínában, illetve Kínából/Kínába utazni!

 

 

 

4. Változások az útlevéleljárásban

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló 2019. évi LV. törvény és az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 176/2019. (VII. 18.) kormányrendelet rendelkezései alapján, ha a magánútlevél iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező - ha a személyi adat és lakcímnyilvántartásban (továbbiakban: SZL) nem szerepel – a személyi- és lakcímadatainak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást hivatalból kell megindítani.

A nyilvántartásba vételnek pedig kizárólag akkor van helye, ha a kérelmező anyakönyvi eseménye az anyakönyvi nyilvántartásban már szerepel.

Fentiek alapján, amennyiben az útlevél kérelmezésekor lefolytatott ellenőrzés során a konzuli tisztviselő megállapítja, hogy a kérelmező személyes adatai korábban nem kerültek be a SZL nyilvántartásba (pl. magyar állampolgár külföldön született gyermeke esetén), vagy passziválásra kerültek, akkor az útlevélkérelem felvételével egyidejűleg, hivatalból gondoskodik ennek pótlásáról. Amennyiben pedig a kérelmező még nem szerepel az anyakönyvi nyilvántartásban (pl. magyar állampolgár külföldön született gyermeke születésének anyakönyvezése Magyarországon még nem történt meg), úgy az eljáró konzul az útlevélkérelem felvételével egyidejűleg a (hazai) anyakönyvezési eljárás lefolytatásáról is intézkedik.

Figyelemmel az előbbiekre, felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy fenti esetekben az útlevél kérelmezésekor az SZL nyilvántartásba vételi adatlap kitöltéséről, valamint – amennyiben még nem történt meg – az anyakönyvi esemény (pl. születés) bejegyeztetéséről is gondoskodni szíveskedjenek